STAVEBNÝ DOZOR


Stavebný dozor pre rodinné domy

    Stavebný dozor je podľa stavebného zákona povinný viesť výstavbu, ak stavebník stavia rodinný dom sám pre seba, svojpomocne, alebo s pomocou stavebných partií, ktoré najíma na jednotlivé časti stavby. V týchto prípadoch stavebný dozor vykonáva odborné vedenie uskutočňovania stavby.

    Pri stavbe domu na kľúč vykonáva odborné vedenie stavby stavbyvedúci. V tomto prípade stavebný zákon nevyžaduje stavebný dozor. Pôsobenie stavebného dozoru na stavbe ale jednoznačne prispieva k zvyšovaniu kvality stavby. Pre investora je výhodné využiť služby nezávislého odborníka, ktorý nemá nič spoločné s firmou, ktorá stavbu realizuje a skontroluje všetky dôležité stavebné prvky rodinného domu.

    Stavebný dozor sa pred začatím stavebných prác oboznámi s projektom, podľa ktorého sa realizuje stavba, s podmienkami stavebného povolenia a zmluvami so stavebnou firmou.
V priebehu výstavby kontroluje vedenie stavebného denníka, priebežne kontroluje časti diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú, prípadne sa stanú neprístupnými. V spolupráci s autorom stavebného diela rieši technické otázky, zmeny materiálov, prípadne nedostatky projektu.
Hlavná úloha stavebného dozoru spočíva v kontrole a prebratí dôležitých prvkov stavby, ako napr. základová škára, výstuž monolitických konštrukcií, konštrukcia krovu atď.  Pri ukončení výstavby sa zúčastňuje na kolaudačnom konaní a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb.

 


SKAIKON s.r.o.

Vykonáva stavebný dozor výstavby rodinných domov v lokalitách Bratislava, Pezinok, Limbach, Čierna Voda, Svätý Jur, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob.